វិធីប្ដូររូបសណ្ឋានណាមួយជាមួយអេស្តា

 • Step 1

  ទាញនិងទម្លាក់ឯកសារទៅក្នុងតំបន់ធ្វើការកម្មវិធី.

 • Step 2

  ជ្រើសទ្រង់ទ្រាយទិន្នផលដែលអ្នកចង់បាន.

 • Step 3

  ចុចប៊ូតុងបម្លែងដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការ។

 • Step 4

  សូមចុចទាញយកដើម្បីរក្សាទុកឯកសារដែលបានបម្លែងរបស់អ្នក