چگونگی تغییر هر گونه فرمت فایل با سهولت

 • Step 1

  کشیدن و رها کردن فایل ها در منطقه کار برنامه.

 • Step 2

  فرمت خروجی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 • Step 3

  روی دکمه تبدیل کلیک کنید تا روند شروع شود.

 • Step 4

  برای دانلود فایل های تبدیل شده خود، روی دانلود کلیک کنید